Zleć naprawę

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH (od 10.11.2020 r.)

I Definicje

 1. USŁUGA SERWISOWA– konserwacja, diagnostyka, naprawa odpłatna, naprawa gwarancyjna lub każdy inny rodzaj usługi, świadczonej w ramach działalności SERWISU.
 2. SERWIS– Centrum Serwisowe DP Piórkowski Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn, KRS 0000446686, NIP 7393858053, REGON 281464173
 3. KLIENT– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych zgłaszająca sprzęt do USŁUGI SERWISOWEJ (bądź pisemnie upoważnione osoby trzecie, występujące w jej imieniu). KLIENTEM może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia, bądź ukończyła 13 rok życia i działa za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 4. KONSUMENT– KLIENT będący osobą fizyczną, zgłaszający usługę serwisową w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRZEDSTAWICIEL SERWISU– pracownik SERWISU lub osoba występująca w imieniu SERWISU.
 6. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA– dokument wydawany KLIENTOWI dostarczającemu sprzęt osobiście lub poprzez PRZEDSTAWICIELA SERWISU potwierdzający przyjęcie sprzętu do SERWISU.
 7. KARTA GWARANCYJNA– prawidłowo wypełniony dokument uprawniający do wykonania naprawy sprzętu w ramach gwarancji udzielanej przez producenta.
 8. KURIER– przewoźnik, dowolna firma spedycyjna (chyba, że zaznaczone inaczej) świadcząca usługi przewozowe, pracownik tej firmy lub osoba występująca w jej imieniu.
 9. POŚWIADCZENIE ODBIORU– pisemne potwierdzenie przez KLIENTA odbioru sprzętu z SERWISU warunkujące zwrot sprzętu.
 10. FORMULARZ– formularz zgłoszenia naprawy, dostępny dla KLIENTA w SERWISIE oraz na specjalnie przygotowanej stronie internetowej SERWISU w formie formularza online lub formularza do samodzielnego wydruku w formacie PDF.
 11. REGULAMIN– niniejszy Regulamin określający zasady wykonywania USŁUG SERWISOWYCH. REGULAMIN jest integralną częścią umowy o wykonanie USŁUG SERWISOWYCH.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady świadczenia USŁUG SERWISOWYCH przez SERWIS.
 2. Każdy KLIENT oddający sprzęt do SERWISU jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM. KLIENT dokonując zgłoszenia serwisowego dobrowolnie akceptuje niniejszy REGULAMIN.
 3. SERWIS komunikuje się z KLIENTEM telefonicznie, za pomocą SMS-ów, bądź poczty elektronicznej na dane (tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej) podane w FORMULARZU lub zawarte w POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA, na co KLIENT wyraża zgodę. Wiadomości wysłane za pomocą usługi SMS na numer telefonu podany przez KLIENTA lub wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez KLIENTA uznaje się za dostarczone.
 4. KLIENT zobowiązuje się każdorazowo poinformować SERWIS w przypadku zmiany danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, zawartych w FORMULARZU lub POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA.
 5. W przypadku brak możliwości skontaktowania się SERWISU z KLIENTEM na dane podane w FORMULARZU lub POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA, SERWIS będzie realizował USŁUGĘ SERWISOWĄ zgodnie z zapisami REGULAMINU, w szczególności z uwzględnieniem punktów 14 i 15 działu III REGULAMINU.
 6. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia USŁUGI SERWISOWEJ jest złożenie przez KLIENTA zgłoszenia serwisowego osobiście w SERWISIE przynosząc sprzęt do naprawy, poprzez PRZEDSTAWICIELA SERWISU przekazując mu sprzęt do naprawy, bądź poprzez przysłanie sprzętu do naprawy z wypełnionym FORMULARZEM.
 7. Po dokonaniu ekspertyzy technicznej (wycena) sprzętu dostarczonego osobiście, przekazanego przez PRZEDSTAWICIELA SERWISU lub wysłanego KURIEREM oraz stwierdzeniu rodzaju usterki SERWIS informuje KLIENTA o kosztach usługi serwisowej, a także o przewidywanym czasie wykonania usługi. Informacje są przekazywane KLIENTOWI telefonicznie, SMS-em lub na wskazany przez KLIENTA adres poczty elektronicznej.
 8. Wycena jest odpłatna zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w siedzibie SERWISU oraz na stronie internetowej www.csdp.pl. W przypadku wykonania proponowanej naprawy opłata za wycenę jest wliczana na poczet kosztu usługi serwisowej. KLIENT jest zobowiązany do zapłaty ceny za wycenę również wtedy, gdy naprawa okazała się być niemożliwa do wykonania (np. z powodu braku dostępności części zamiennych).
 9. SERWIS przystąpi do dalszej USŁUGI SERWISOWEJ po akceptacji ceny przez KLIENTA. W przypadku braku akceptacji ceny w ciągu 10 dni KLIENT ma obowiązek niezwłocznie odebrać pozostawiony w SERWISIE sprzęt. Jeżeli KLIENT nie odbierze sprzętu z serwisu w ciągu 14 dni kalendarzowych od niezaakceptowania ceny USŁUGI SERWISOWEJ, SERWIS wezwie KLIENTA do odebrania sprzętu wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin z informacją, że nieodebranie tego sprzętu w tym dodatkowym terminie uprawnia SERWIS do naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu, (na które składają się m.in. zapewnienie właściwych warunków przechowywania sprzętu) w kwocie 5,00 zł netto za każdą kolejną rozpoczętą dobę przechowywania. Opłata ta będzie naliczana do momentu odbioru sprzętu przez Klienta, przy czym dzień odbioru sprzętu jest także zaliczany do opłaty za bezumowne przechowywanie.
 10. Czas wykonania USŁUGI SERWISOWEJ (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) jest każdorazowo ustalany z KLIENTEM. W uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych, itp.) czas ten może ulec wydłużeniu.
 11. KONSUMENT ma prawo odstąpić od umowy dotyczącej USŁUGI SERWISOWEJ, zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez SERWIS poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia (którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu) na adres SERWISU (Centrum Serwisowe DP Piórkowski Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn) lub adres e-mail info@csdp.pl.
 12. Wykonanie USŁUGI SERWISOWEJ na rzecz KONSUMENTA, który dokonał zgłoszenia serwisowego poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość może się rozpocząć dopiero z upływem 14-dniowego terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba, że KONSUMENT w FORMULARZU wyraźnie oświadczy, że wykonanie usługi ma się rozpocząć przed upływem tego terminu. Powyższe dotyczy również wykonania ekspertyzy technicznej (wycena) na rzecz KONSUMENTA, który dokonał zgłoszenia serwisowego poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, chyba, że KONSUMENT w FORMULARZU wyraźnie oświadczy, że wykonanie ekspertyzy ma się rozpocząć przed upływem tego terminu. Wyrażenie zgody na wykonanie USŁUGI SERWISOWEJ przed upływem 14-dniowego terminu pozbawia KONSUMENTA prawa odstąpienia od umowy po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ.
 13. SERWIS wykonuje diagnostykę sprzętu wyłącznie w zakresie usterek zgłaszanych przez KLIENTA. Jeśli w toku diagnostyki zostaną wykryte inne uszkodzenia, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA, SERWIS nie wykona kolejnych etapów diagnostyki bez uprzedniej akceptacji przez KLIENTA nowej wyceny. KONSUMENT ma prawo w takiej sytuacji do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania nowej wyceny. W przypadku braku akceptacji nowej wyceny KLIENT jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru sprzętu, zgodnie z zapisami w pkt 9.
 14. KLIENT może zlecić wykonanie USŁUGI SERWISOWEJ do określonego w zgłoszeniu serwisowym (FORMULARZU lub POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA) limitu kosztów. W takim przypadku SERWIS naprawi sprzęt bez dalszych akceptacji i zapytań, aż do limitu kosztów, uwzględniającego koszty robocizny i części. W przypadku konieczności dokonania naprawy, której koszt przekroczy limit kosztów SERWIS skontaktuje się z KLIENTEM na zasadach określonych w pkt 13.
 15. Po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ SERWIS powiadamia KLIENTA telefonicznie, za pomocą SMS-ów, bądź na adres poczty elektronicznej o możliwości odbioru sprzętu z SERWISU.
 16. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach sprzętu przekazanego do USŁUGI SERWISOWEJ (dyskach, pamięciach flash, itp.), chyba, że KLIENT zamówi w SERWISIE usługę archiwizacji danych. W przeciwnym razie KLIENT zobowiązuje się do sporządzenia kopii zapasowej danych pozostawionych na dyskach oraz innych nośnikach pamięci.
 17. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie przekazanym do wykonania USŁUGI SERWISOWEJ.
 18. SERWIS zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu KLIENTOWI z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od SERWISU czynników.
 19. SERWIS zastrzega, że po przekazaniu sprzętu do SERWISU mogą ujawnić się dodatkowe usterki, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA, za których powstanie SERWIS nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ich przyczyną jest pierwotne uszkodzenie sprzętu zgłoszone przez KLIENTA.
 20. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą SERWISU lub czas wykonania USŁUGI SERWISOWEJ wydłuża się z przyczyn od SERWISU niezależnych.
 21. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w oparciu o warunki gwarancji ustalane przez producenta.
 22. Serwis zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania usługi serwisowej podwykonawcy.

III DOSTARCZENIE I ODBIÓR SPRZĘTU

 1. Sprzęt należy dostarczyć na adres siedziby SERWISU. Istnieje możliwość przekazania sprzętu do SERWISU poprzez PRZEDSTAWICIELA SERWISU lub wysłania sprzętu KURIEREM zamawianym przez SERWIS według obowiązujących stawek wymienionych w cenniku dostępnym do wglądu w siedzibie SERWISU oraz na stronie internetowej csdp.pl, chyba że sprzęt jest naprawiany w ramach naprawy gwarancyjnej.
 2. SERWIS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie posiada numerów identyfikacyjnych (w tym numerów seryjnych) lub są one nieczytelne. Zapis ten dotyczy wszystkich USŁUG SERWISOWYCH, świadczonych przez SERWIS.
 3. W przypadku wysłania sprzętu za pośrednictwem KURIERA, sprzęt należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu we własnym zakresie (w szczególności sprzęt nie może przemieszczać się wewnątrz opakowania). Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do SERWISU ponosi KLIENT.
 4. SERWIS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie został przez KLIENTA właściwie zabezpieczony na czas transportu.
 5. PRZEDSTAWICIEL SERWISU może odmówić przyjęcia sprzętu od KLIENTA w przypadku:
  1. sprzętów znajdujących się w zabudowie,
  2. telewizorów zamontowanych na wieszakach na wysokości powyżej 150 cm od podłoża.
 6. W przypadkach wymienionych w pkt. 5 a i b, KLIENT jest zobowiązany zdemontować sprzęt i przygotować go do odbioru we własnym zakresie.
 7. Sprzęt wysłany do SERWISU KURIEREM jest odsyłany na adres nadawcy, chyba że KLIENT wskaże w formularzu albo zgłoszeniu usługi inny adres.
 8. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do siedziby SERWISU, KLIENTOWI wydawane jest POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu. Po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ sprzęt jest przekazywany KLIENTOWI osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA.
 9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia uniemożliwiającego odczytanie potwierdzenia, wydania przedmiotu serwisu nastąpi po przedstawieniu przez KLIENTA oświadczenia o zagubieniu/zniszczeniu POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA oraz okazaniu dowodu tożsamości.
 10. W przypadku, gdy KLIENT nie może odebrać sprzętu osobiście, zobowiązany jest do pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do odbioru sprzętu – w przeciwnym razie sprzęt może nie zostać wydany przez SERWIS, nawet za okazaniem POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA.
 11. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, KLIENT jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania w obecności KURIERA lub PRZEDSTAWICIELA SERWISU. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności KURIERA lub PRZEDSTAWICIELA SERWISU i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzić wraz z KURIEREM lub PRZEDSTAWICIELEM SERWISU protokół szkodowy. KLIENT powinien niezwłocznie powiadomić SERWIS o uszkodzeniu przesyłki. Nie uchybia to jednak uprawnieniom KONSUMENTA do zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi czy gwarancji.
 12. W przypadku nieodebrania sprzętu przez KLIENTA w okresie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez SERWIS o możliwości odbioru sprzętu, SERWIS ponownie wezwie KLIENTA do odebrania sprzętu wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin z informacją, że nieodebranie tego sprzętu w tym dodatkowym terminie uprawnia SERWIS do naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu, o których mowa w punkcie 9 postanowień ogólnych. W przypadku wcześniejszego, zgodnego ustalenia z KLIENTEM terminu odbioru sprzętu, SERWIS może odstąpić od naliczania wyżej określonej opłaty.
 13. W przypadku napraw gwarancyjnych warunki dostarczenia i odbioru sprzętu są ustalane przez producenta.
 14. Zapłata za świadczone usługi następuje z chwilą odbioru osobistego sprzętu w SERWISIE gotówką lub karta płatniczą, a w przypadku wysyłki sprzętu w formie przedpłaty (przelew, płatność internetowa) lub za pobraniem.

IV GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. SERWIS ponosi odpowiedzialność, za jakość świadczonych usług stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 638 w zw. z art. 556 -576. (Dz. U. 2020 poz.1740).
 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w stosunku do KLIENTÓW nie będących KONSUMENTAMI.
 3. KONSUMENT może złożyć reklamację drogą elektroniczną, na adres e-mail: info@csdp.pl pocztą, na adres: ul. Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn lub w SERWISIE pod adresem: ul. Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn. KLIENT jest zobowiązany do dostarczenia do SERWISU reklamowanego sprzętu.
 4. Na każdą USŁUGĘ SERWISOWĄ (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy liczona od daty odbioru sprzętu przez KLIENTA. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest specyfikacja naprawy.
 5. SERWIS zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia gwarancji lub skrócenia jej okresu, o ile nie ma możliwości technicznych do wykonania pełnowartościowej naprawy (np. zastosowanie, w przypadku braku nowych, podzespołów używanych, które mogą nie spełniać norm jakości przyjętych przez SERWIS).
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku: niewłaściwej eksploatacji sprzętu (niezgodnej z instrukcją obsługi), przypadków losowych (pożar, powódź, przepięcie w instalacji elektrycznej itp.), nieuprawnionej ingerencji osób niebędących pracownikami SERWISU, a także uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych (upadek sprzętu, działanie cieczy, zatkanie otworów wentylacyjnych itp.).
 7. W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji jest przedłużany wyłącznie o czas pobytu sprzętu w SERWISIE, o ile zapis w KARCIE GWARANCYJNEJ nie stanowi inaczej.
 8. Gwarancja może być udzielona wyłącznie w zakresie wykonanej naprawy/wymienionych podzespołów. Gwarancją nie są objęte konserwacje sprzętu ani usterki, które nie są bezpośrednio związane z wykonaną USŁUGĄ SERWISOWĄ. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez SERWIS czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją SERWISU lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność wykonanej USŁUGI SERWISOWEJ.
 9. SERWIS nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub zagubienie specyfikacji naprawy.
 10. Reklamujący z tytułu udzielonej gwarancji zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do SERWISU na swój rachunek – we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.
 11. Po bezskutecznym wyczerpaniu procedury reklamacyjnej USŁUGI SERWISOWEJ oraz po uzyskaniu zgody SERWISU, KONSUMENT może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem http://www.uokik.gov.pl

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystając z USŁUG SERWISOWYCH KLIENT wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez SERWIS danych osobowych podanych przez KLIENTA w FORMULARZU lub POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA do celów związanych z wykonaniem umowy. Wprowadzając lub podając dane, KLIENT oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi KLIENTA.
 2. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez SERWIS danych osobowych KLIENTA może uniemożliwiać świadczenie usług przez SERWIS.
 3. Administratorem danych osobowych jest SERWIS tj. Centrum Serwisowe DP Piórkowski Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn, KRS 0000446686, NIP 7393858053, REGON 281464173
 4. SERWIS przechowuje i przetwarza dane osobowe KLIENTA w celu dokonania naprawy oraz w celu odesłania sprzętu po naprawie.
 5. Dane osobowe KLIENTA będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących SERWISOWI oraz wypełnienia obowiązku prawnego SERWISU
 6. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. KLIENT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w całości lub we wskazanym celu, ich poprawiania lub sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych i usunięcia.
 8. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać poczta na adres SERWISU.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. SERWIS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu wskazanym przez SERWIS, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowej SERWISU (www.csdp.pl) Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 10 listopada 2020 r. i jest dostępny na stronie internetowej www.csdp.pl.